lunes, 18 de mayo de 2015

AGRUPACIÓ VEÏNS SANT CEBRIÀ RESPON ALS COMENTARIS DE LA CUPRESPOSTA CUP. LA CUP REBAT QUÈ? 

En primer lloc, és cert que la CUP ha estat en contra tant de l’aprovació del POUM sense un nou període d’exposició pública com dels Projectes referents a les urbanitzacions. A l’anàlisi de la situació podem estar d’acord.

Anem a l’important: les diferents maneres de solucionar el tema, les propostes:
 
1. La proposta de la CUP: POLÍGONS D’ACTUACIÓ, REPARCEL.LACIÓ I TAULA COMUNA D’URBANITZACIONS.


 L’actual Consell Municipal Assessor per Assumptes de les Urbanitzacions passarà a anomenar-se Consell Municipal de Participació Ciutadana per a Assumptes de les Urbanitzacions

Amb caràcter previ a l’execució dels projectes d’urbanització es realitzarà consulta als veïns/es afectats, quan així ho demani alguna de les entitats pròpies de les urbanitzacions. Sense perjudici del que estableixi la legalitat vigent sobre el caràcter vinculant de les consultes, el resultat d’aquestes serà respectat pels sotasignats.

L’ajuntament cercarà mecanismes de participació i decisió de les entitats pròpies de les urbanitzacions en la contractació de serveis, obres, etc. que afectin a una urbanització determinada,

No s’estableix qui podrà participar a la consulta, participació mínima...

La votació és prèvia a l’execució de les obres. Serà posterior a la redacció i aprovació definitiva dels Projectes d’Urbanització i Reparcel·lació? (això vol dir càrregues fermes al Registre).

L’Ajuntament cercarà mecanismes,...Més ambigüitat.

Què passa fins a l’aprovació definitiva del POUM?

Diu La CUP:Els veïns de les urbanitzacions tindran tot el poder de decisió en els projectes d'obres”. La forma seriosa de complir amb aquesta finalitat és assignar als Polígons el sistema d’actuació per COMPENSACIÓ. On ja s’estableix per Reglament la formació de la Junta de Compensació (50% mínim dels drets), els propietaris lideren tot el procés, conviden a presentar pressupostos a un mínim de tres empreses...

Aquesta és la proposta de la CUP, no la nostra.


NOTA: cal recordar que la Llei 3/2009 de Regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics establia un procediment on es redactava el Programa d’Adequació (documentació i obres necessàries), Els ajuntaments havien de constituir una Comissió de seguiment per a verificar el compliment dels programes d’adequació. (integrada per representants de l’Administració de la Generalitat, de l’ajuntament i dels veïns afectats.) i una Junta Avaluadora de les Obres d’Urbanització  (integrada per representants del departament competent en matèria d’urbanisme, de les entitats representatives dels municipis i de les entitats representatives dels parcel·listes). D’aquesta Comissió no en sabem res.


2. La proposta de l’Agrupació: CONTRIBUCIONS ESPECIALS


Proposem el desenvolupament de les obres necessàries per contribucions especials, més pròpies de les actuacions a Sòl Urbà Consolidat.

 • No són necessaris els Projectes de Reparcel·lació.
 • No suposen càrregues al Registre de la Propietat
 • No suposen la suspensió de llicències.
 • No suposen el desenvolupament unitari de les obres. Es poden desenvolupar de forma més realista i adient amb la capacitat financera dels propietaris.
  Proposem doncs l’anul·lació dels Projectes aprovats inicialment i de les Delimitacions Poligonals que no reconeix la Generalitat. Desapareixerien així les notes al Registre i les liquidacions informatives.
  Proposem la utilització d’altres sistemes i nivells d’exigència diferents als habituals en obres d’implantació de nova urbanització.
   
  Anem en la direcció que assenyala tant l’informe del Síndic de Greuges com el Departament de Territori i Sostenibilitat. Adjuntem els links:
   
  Ara bé aquest dos documents són molt interessants però ometen dos punts importants:
La responsabilitat de les Administracions a la situació actual
 • El finançament
   
  Respecte a la responsabilitat de l’Ajuntament en la situació actual podem remetre a la sentència del Tribunal Suprem del dia 3-6-2008 de la Secció Cinquena de la Sala del contenciós-administratiu relativa al sector “Creu de Lloret” de Lloret de Mar que estableix la responsabilitat de l’Ajuntament per “no exigir a los promotores los compromisos y garantías necesarias para que las infraestructuras de las urbanizaciones se llevaran efectivamente a cabo y en no controlar el proceso de urbanización” i l’obligació de respondre al 30% del cost d’implantació dels serveis urbanístics ”sin perjuicio de que el Ayuntamiento pueda reclamarlo de los promotores o sus sucesores, si ello fuera posible”
   
  Respecte al finançament, els dèficits d’urbanització de les urbanitzacions (com la resta de dèficits d’urbanització) es poden desenvolupar:

 • Pel pressupost municipal  (100% a càrrec de l’Ajuntament, com al nucli)

 • Per contribucions especials (10% l’Ajuntament, 90% propietaris)

 • Per mitjà d’un Projecte de reparcel·lació econòmic (100% propietaris)

Sabem que a l’Ajuntament li sembla impossible el pagament d’un 10%, encara que no així el 90% restant. No ens preocupa tant aquest 10% com el fet de poder desenvolupar només les obres necessàries i a un ritme adient amb les possibilitats econòmiques reals dels propietaris. L’Ajuntament ha d’entendre que no pot assumir únicament els drets sinó també les obligacions i pot ser així els pressupostos de les obres serien més realistes.

En qualsevol cas fóra bo que apareguin també noves mesures de finançament.

 
CONCLUSIONS


 
En conclusió, la proposta de la CUP segueix EL MATEIX CAMÍ  que va engegar L’Ajuntament actual amb CRITERIS molt SIMILARS. No creiem en la Taula Comuna (sense cap valor jurídic), ni en unes consultes amb massa ambigüitats. Es dona el poder de decisió a la Taula Comuna, no als propietaris.

Amb Polígons d’Actuació les càrregues es mantindrien fins a l’acabament de les obres. Si es desenvolupen poc a poc, els projectes esdevindran obsolets i el manteniment de les càrregues (i de la suspensió de llicències) seria molt llarg. O bé amb tot un seguit de recepcions parcials i canvis al Registre. No volem això.

És molt possible que la futura Llei del Territori o modificacions de la Llei d’Urbanisme incorporin mecanismes més adients per al sòl consolidat. En aquest cas la solució més convenient podria ser una tercera proposta que no podem definir.

 

Ara com ara l’aplicació de mecanismes pensats per a sòl en transformació (amb rendibilitat econòmica) NO FUNCIONA en el cas de les Urbanitzacions, empitjoren la situació amb Taula Comuna i sense Taula Comuna. És el mateix gos amb un collaret diferent. CAL ANUL.LAR ELS PROJECTES I LES DELIMITACIONS.

ACLARIMENTS


 
És clar que l’Associació de Propietaris de Vistamar  va mantenir converses amb Lluís Parramon. Aquest va demanar quins punts consideràvem importants. Els transcrivim conjuntament amb la resposta dels tècnics de la CUP:

 • Eliminar les notes registrals les càrregues de les urbanitzacions degudes als projectes d’urbanització.
  RESPOSTA: NO, s'hauria d'eliminar aquest punt, ja que seria un suicidi per part de l'administració pública i segurament no podria cobrar les quotes urbanístiques.
 • Que s’elimini la divisió poligonal de les urbanitzacions.
  RESPOSTA: NO (no entenem els arguments atès que el POUM ni està aprovat ni és vigent ).
 • Que les úniques obres que portaran seran aquelles legalment necessàries.
  RESPOSTA: Assumien la REURBANITZACIÓ TOTAL amb un nivell més baix.
 • Actuacions poligonals úniques per urbanització.
  RESPOSTA. Cal analitzar la capacitat econòmica de l'Ajuntament.
   
  Bé, també caldrà avaluar la capacitat econòmica dels propietaris, no?
 • Canviar la qualificació de les urbanitzacions com a sòl consolidat i urbà.
  RESPOSTA: Encara que possible, no és gens recomenable fer aquesta acció a no ser que la urbanització compleixi els mínims per ser recepcionada.
   
  Bé, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona és d’una altra opinió i les urbanitzacions són RECONEGUDES com a SÒL URBÀ CONSOLIDAT. Afortunadament.-
   
  Com es pot veure a les respostes sempre es pren el punt de vista de l’Administració, sense cap reconeixement de responsabilitat, ni massa consideració als veïns i propietaris.

No hay comentarios:

Publicar un comentario