lunes, 11 de mayo de 2015

FULLETÓ INFORMATIU AVSC:


Un servei municipal de qualitat. Una gestió realista, honesta, transparent, independent i participativa


Una gestió transparent
Proposem un model administratiu obert, participatiu i responsable. És necessari proporcionar al ciutadà una informació completa i veraç.

Obert: transmetre informació i propostes

Participatiu: amb un major ús dels serveis en línia

Responsable:  amb el lliurament de notes–resum de les consultes

Eficient: amb el compromís de resposta en un termini adient

Gestió realista adreçada a les persones
La redacció de projectes no realitzables o documents urbanístics no reconeguts per la Generalitat no són les nostres prioritats.

Contractació transparent
No ens agraden els contractes sense concurs ni els concursos amb una única oferta. Contractació que compleixi no només els requisits legals,  sinó també els ètics.

Recuperar els nivells de seguretat anterior
Recuperar el servei 24 hores (amb un mínim de 2 agents permanents) i incrementar decisivament las patrulles nocturnes.

Revisió de l’IBI i altres impostos municipals
El nivell de renda de St. Cebrià és inferior a la mitjana del Maresme i de Catalunya, l’IBI és superior.


Planejament realista i amb visió global. Un altre model


Corregir el POUM: Planejament al servei del municipi, no de situacions concretes i interessos personals
El POUM no està aprovat per la Generalitat. No compleix els Informes de la Generalitat (que és qui té la competència per aprovar-lo).
No hi ha una idea de municipi i només dóna resposta a situacions concretes i interessos particulars.

Anul·lar Delimitacions poligonals i Projectes de reparcel·lació
Les Delimitacions no són reconegudes per la Generalitat. Els Projectes són inviables. Amb l’anul·lació desapareixeran les càrregues.

Modificar l’enfocament de la resolució dels dèficits d’urbanització en totes les àrees
Per contribucions especials, sense Projectes de reparcel·lació. Sense arbitrarietat, el mateix tracte a totes les àrees.

Honestedat i participació real
No considerem oportuna ni legal l’aplicació dels procediments pensats per a nous creixements al sòl urbà consolidat. S’utilitzen els mecanismes i instruments de planejament per a “blindar” expectatives d’aprofitament.
Es poden fer moltes exposicions públiques però si la proposta final no s’exposa (o no s’explica o no es debat), la participació no és real.Els propietaris i veïns de Castellar d’Índies, Vistamar i Can Palau hem patit una agressió per part de l’últim Consistori. Pensar que es poden pagar els 52.000.000 € que preveuen els Projectes d’Urbanització és una barbaritat. Han estat aprovats per tot l’equip de govern, PSC, TxsC, EIV i ERC.
L’Ajuntament, i potser també part del poble de Sant Cebrià, ha viscut massa temps d’esquena a les urbanitzacions.

Només eren una font d’ingressos. No són del poble.

Els veïns de les urbanitzacions també hem estat d’esquena a l’Ajuntament i al nucli.

Al poble no s’arriba, es travessa o es passa de llarg. A Sant Cebrià no hi ha res.

Ara potser és necessari que tots entenguem que les urbanitzacions són una part del poble, que anem junts.
Per això hem fet un pas endavant. Volem un aire nou i fresc; una gestió raonable i realista, amb visió de futur; que no es perdi de vista que el primer són les persones; una gestió independent, sense atendre interessos econòmics particulars; una gestió transparent sense contractes a dit ni concursos amb una única oferta.
La primera nocia que es té de Sant Cebrià és de 1019. Anem cap al mil·lenni. Cal saber quin model de poble (i de gestió) volem.Volem un poble amb més empenta, més dinàmic, més actiu, amb més comerç. Un poble per treballar i per gaudir


Reduir l'atur, el més important
Volem polítiques més actives:

• Departament d’ocupació i orientació laboral

• Borsa de treball activa

• Programa de cursos de formació amb la col·laboració d’empreses 

Impulsar i potenciar l’activitat econòmica
Afavorir la implantació d’empreses: informació, assessorament, formació i subvencions.
Afavorir la implantació de comerços: zones urbanes comercials.
Ampliació i reestructuració del polígon industrial segons un model de qualitat, sostenibilitat, integració paisatgística i activitats no molestes.
Un altre model amb més terciari.

El nucli com a centre comercial i de serveis. Un nucli dinàmic
El nucli com a centre d’oci i de serveis. Propiciant la generació d’espais urbans vius, adients per a la relació social, el comerç i l’oci.

Impulsar i potenciar les activitats al medi natural
Fer del medi natural l’eix vertebrador del creixement econòmic (agricultura, turisme i oci).
Aprofitar el potencial del parc natural com a oferta complementària del sol i la platja.

Cercar la participació i col·laboració dels agents econòmics
L’ajuntament pot afavorir però, no es pot fer res sense la implicació dels agents econòmics del municipi i/o de la comarca. 


Un territori amb un gran potencial


Preservació dels valors naturals: protecció, mesures paisatgístiques
Mantenir i aprofundir en el desplegament de les mesures de protecció de riscos i d’integració paisatgística.
Mitigar i reduir les agressions al paisatge i al territorio.

Accions conjuntes amb els municipis veïns
Manteniment i millora de les xarxes de camins.
Difusió conjunta de les activitats al medi natural. Activitats complementàries als diferents muncipis (Sant Pol, Sant Iscle, Arenys de Munt, Canet de Mar).

Potenciació de les activitats existents (agricultura i lleure)
Actuacions específiques per a la maduixa i la cirera d’en Roca, modernització dels conreus.
Activitats hípiques i “Pitch and Putt”. Creació de sinergies i activitats complementàries.

Facilitar la implantació de noves activitats (agricultura i lleure)
Informació, formació i difusió per a:

• Fomentar la producció ecològica

• Millorar les opcions de venda directa o accés a les xarxes de distribució amb imatge de marca (cooperatives virtuals)

• Creació d’estructures turístiques. L’ecoturisme com a complement a l’oferta de sol i platja
Millorar l’aprofitament de les potencialitats del Parc Natural del Montnegre-Corredor (turisme, esports, etc.)


Anar més enllà en els serveis socials, la cultura i la solidaritat


Volem un poble culturalment més actiu
Atreure o impulsar activitats culturals: conferències, exposicions, tallers, pràctiques.
Aprofitar les instal·lacions municipals, recuperar ràdio Sant Cebrià.

Canvis a l’escola
Molts pares decideixen escolaritzar els seus fills a altres municipis, és necessari trobar una solució a aquest problema.

Serveis socials, una prioritat
Sense excuses de pressupost. Les necessitats bàsiques han de ser cobertes. Polítiques més actives contra l’atur.

Aprofitar les instal·lacions del CAP
El poble compta amb un bon voluntariat, es pot aconseguir una ambulància no medicalitzada per a primers auxilis.

L’esport com a eix social, cultural i econòmic
Esport educatiu, esport federat, esport salut i oci, esport negoci i espectacle.
Aprofitar la potencialitat de l’entorn i creació de la “Marca Vallalta” per a esdeveniments esportius en col·laboració amb els municipis veïns.

Tercera edat
Articulació del voluntariat i fer possible la participació de les persones grans en activitats de lleure, de formació i d’organització. Valorar l’experiència.


No som polítics, som veïns

Volem:

• Gestió raonable i realista 
• Visió global, visió de futur 
• Un poble més dinàmic
• Gestió independent   
• Participació real
• Més activitat cultural
• Gestió transparent
• Conservar i potenciar l'entorn
• Honestedat


No hay comentarios:

Publicar un comentario